Parafia

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej

została wydzielona z parafii pw. Św. Jerzego w Wałbrzychu dnia 24. czerwca 2010 r na mocy dekretu J. E. Ks. Bpa Ignacego Deca. Proboszczem parafii na Konradowie został mianowany ks. dr Marek Zołoteńki.

Kaplica mszalna

Konradów przynależał do parafii pod wezwaniem świętego Jerzego i Matki Boskiej Różańcowej w Wałbrzychu na Białym Kamieniu. Kościół parafialny leży jednak dość daleko od osiedla. Z tego powodu mieszkańcy i duszpasterze starali się o ustanowienie kaplicy mszalnej. Usiłowania te zakończyły się sukcesem 30 lat temu, w 1977r. Jednak początkowo napotykano na wiele przeszkód związanych z panującym wówczas systemem komunistycznym.

Początkowo parafia św. Jerzego korzystała w Konradowie z prywatnego pomieszczenia, w którym odbywała się katechizacja dzieci. Było to jednak kłopotliwe dla właścicieli mieszkania i księży. W Konradowie przy dawnej ul. A. Lampego 14 znajdowała się kiedyś świetlica i sala taneczna.

Powstała idea, aby kupić te zabudowania i zaadaptować na kaplicę oraz punkt katechetyczny. W owym czasie Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu bardzo trudno było jednak uzyskać zgodę władz państwowych na takie działania. Działkę wraz z budynkiem dawnej świetlicy kupili w dniu 13 marca 1973r. państwo Jan i Emilia Palma. Po śmierci męża pani Emilia sprzedała teren parafii pod wezwaniem św. Jerzego. Było to w 1976r. Naczelnik Miasta Szczawna dnia 18 marca 1976r. wyraził zgodę na sprzedaż pod warunkiem wyremontowania budynku w ciągu roku. „Kronika parafialna” z roku 1976 podaje następujące informacje: „Kupno i remont budynku dawnej świetlicy w Konradowie przy ul. Lampego 14. Koszty wyniosły około 200 tys. złotych”.

Parafia wysłała pismo do Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z prośbą o zmianę funkcji budynku z mieszkalnej na religijna (punkt katechetyczny). W uzasadnieniu napisano m.in. o tym, że dawna sala taneczna nie nadaje się na mieszkanie ze względu na dużą wysokość (5,2m) oraz zbyt wielkie okna (1,5 na 3,2m). 17 stycznia 1977r. otrzymano odmowę wydania zezwolenia na remont i adaptację budynku do celów religijnych. Jednak wierni i duszpasterze nie zaprzestali wysiłków i w końcu 12 kwietnia 1977r. uzyskali zgodę na zmianę przeznaczenia budynku z mieszkalnego na punkt katechetyczny.

Plan adaptacji budowli wykonał inżynier Edward Krasowski. Wystrój wnętrza zaprojektował ksiądz profesor Fedyk. Powierzchnia zabudowy wynosiła 198,3m, zaś kubatura 1525,9m. Budynek miał jedną kondygnację i był częściowo podpiwniczony. Jak można przeczytać w „Kronice parafialnej” w czasie wakacji w 1977r. prowadzono prace przy remoncie kaplicy i organistówki w Konradowie. Codziennie pracowało siedmiu robotników opłacanych i do 15 osób społecznie. Na początku września wykonane prace zostały przyjęte przez przedstawiciela Wydziału Architektury Miasta Wałbrzycha. W czasie prowadzenia robót były wielkie problemy ze zdobyciem potrzebnych materiałów budowlanych ze względu na ich brak w punktach sprzedaży i kłopoty z zaopatrzeniem. Od 1977r. odbywają się w Konradowie w kaplicy msze święte w każdą niedzielę przy stosunkowo dużej frekwencji wiernych.

Ksiądz Marek Zołoteńki

Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej – doktor teologii, duszpasterz kolejarzy.
Urodził się 24 kwietnia 1970r. we Wrocławiu w patriotycznej i katolickiej rodzinie Mieczysława i Eugenii z d. Czekalskiej.

W roku 1989, po zdaniu egzaminów maturalnych w Liceum Renowacji Zabytków Architektury we Wrocławiu, wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Będąc na II roku studiów, ukończył rozpoczęte jeszcze w szkole średniej 5-letnie Studium Organistowskie przy Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej.

27 mają 1995r. przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Wrocławskiej z rąk J.E. Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza.

W roku 1995 rozpoczął posługę duszpasterską w Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Oławie. Założył tu grupę Ruchu Światło – Życie i scholę. Organizował koncerty ewangelizacyjne, opiekował się Liturgiczną Służbą Ołtarza.

W roku 1997 został skierowany do Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy, gdzie był asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, moderatorem Ruchu Światło – Życie, opiekunem sekcji charytatywnej, twórcą modlitewnej grupy trzeźwościowej i scholi. Współorganizował na terenie miasta koncerty o charakterze ewangelizacyjnym.

Od 1999 do 2003r. pełnił służbę kapłańską w kościele Ducha Świętego we Wrocławiu. Opiekował się ministrantami i współpracował z międzynarodową wspólnotą ewangelizacyjno – misyjną i eucharystyczną Emmanuel. W 1999 zainicjował „Świdnicki Dzień Trzeźwości”, który nadal jest organizowany każdego roku.

W roku 2000 obronił pracę doktorską z dziedziny teologii praktycznej. W tym samym roku został kapelanem kolejarzy. Doprowadził do powstania wrocławskiego koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich oraz otwarcia i poświęcenia kaplicy dworcowej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Jest to jedyna kaplica dworcowa w Polsce, gdzie codziennie o godz. 15.00 wierni modlą się wraz z chętnymi podróżnymi. W  niedzielę odprawiana jest Msza św.

W roku 2003 ks. Marek zainaugurował w Klubie Kolejarza na Dworcu Głównym we Wrocławiu „Wieczory Polskie„. Są to spotkania składające się z wykładu historycznego i części muzyczno – literackiej.

W latach 2003 do 2004 pełnił obowiązki wikarego w Parafii Nawiedzenia NMP w Wambierzycach. Z jego inicjatywy rozpoczęły się coroczne pielgrzymki kolejarzy do Wambierzyckiej Królowej Rodzin.

W latach 2004 do 2005 był wikarym w Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach. Tu założył pierwszy w Diecezji Świdnickiej oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i opiekował się Liturgiczną Służbą Ołtarza. 27 listopada 2004r. wraz z ks. Tadeuszem Farysiem celebrował pierwszą Mszę św.  w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli w intencji Ojczyzny.

W latach 2005 do 2008 posługiwał w Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu – Sobięcinie. Tu zainspirował powstanie Grupy Modlitwy św. Ojca Pio, grupy Anonimowych Alkoholików, drużyny halowej piłki nożnej, opiekował się LSO.

W latach 2008 do 2009 nabierał doświadczenia duszpasterskiego w Parafii pw. Św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu. Założył grupę oazową i opiekował się ministrantami. Z inicjatywy ks. Marka odbyła się w Wałbrzychu akcja adresowana do młodzieży pod nazwą „Wezwani Miłością”, która miała na celu dopomóc młodym ludziom w rozeznaniu powołania do małżeństwa, kapłaństwa czy życia zakonnego.

W latach 2009 do 2010 posługiwał w Ząbkowicach Śląskich, gdzie doprowadził do powstania parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, opiekował się LSO.
W ciągu piętnastoletniej posługi kapłańskiej był inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze ewangelizacyjnym, społecznościowym, rodzinnym, charytatywnym profilaktycznym. Były to: „Świdnicki Dzień Trzeźwości”, który do dziś jest organizowany każdego roku. „Sygnał Wolności. Spotkania Rodzinne” odbyły się już po raz dziewiąty w Wałbrzychu, dwukrotnie w Świebodzicach i trzykrotnie w Nowej Rudzie, jeden raz w Ząbkowicach Śląskich. Tutaj przy tej okazji odbył się festiwal filmów pro live. Wystawiono też pomnik poświęcony ofiarom aborcji. Wszystkie akcje poprzedza Msza św., a kończy Apel Jasnogórski.

Ksiądz Marek w swojej posłudze duszpasterskiej związany jest z kolejarzami i ze szczególnym zaangażowaniem szerzy kult ich patronki świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Z jego inicjatywy 18 listopada 2007r. J.E. Ks. Bp Ignacy Dec poświęcił figurę św. Katarzyny na peronie stacji Wałbrzych Główny. Figury św. Katarzyny stanęły w podobny sposób na stacjach w Świętej Katarzynie, Oławie, Wrocławiu Głównym, Wrocławiu Brochowie, Jaworzynie Śląskiej, Bolesławcu, Międzylesiu, Lublinie, a także na terenie Słowacji, Węgier,Czech i Białorusi. Było to możliwe dzięki staraniom ks. Marka i byłego ministra komunikacji Ewarysta Waligórskiego. Słowaccy kolejarze wybrali św. Katarzynę Aleksandryjską za swoją patronkę.

Ks. dr Marek Zołoteńki poza tym, że jest współautorem dwóch książek pt. „Wieczory Polskie” opublikował także wiele artykułów między innymi na łamach „Nowego Życia”, „Zwrotnicy” i „Rocznika Teologicznego” KUL-u.

Został odznaczony przez Ministerstwo Infrastruktury honorową odznaką „Zasłużony dla Kolejnictwa”. Odznaczony przez ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego – Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości – odznaką „Zasłużony dla Trzeźwości”.

Ks. dr Marek Zołoteńki od roku 2010 jest rekolekcjonistą w Polsce i za granicą, zbierając datki na budowę kościoła w Wałbrzychu/Szczawnie -Zdroju.

05.04.2012r. Ksiądz Proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Konradowie, otrzymał z rąk   J.E. Bpa Ignacego Deca tytuł kanonika.

20.12.2014r. nasz ks. Proboszcz otrzymał popiersie Św. Jana Pawła II „w podziękowaniu za pomoc i współorganizację Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” w latach 1990 – 2014″. Wyróżnienie przyznał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pan Julian Golak.

22.07.2015r. – ks. kan. dr Marek Zołoteńki ropoczął budowę kościoła wraz z domem parafialnym dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu/Szczawnie-Zdroju oraz dla pielgrzymów zmierzających pod największy w Polsce Krzyż św. na Chełmcu.  W tym roku rozpoczął prowadzenie Ogólnopolskich Pielgrzymek Kolejarzy pod Krzyż św. na Chełmcu.

28.10.2018r. – ks. kan.dr Marek Zołoteńki za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej został odnaczony Medalem „Pro Patria”.